STUDIO LINES: 0779-780-978/ 0752-780-978
kazofmstationmanager@gmail.com | kazofmmarketing@gmail.com

Kazo: Farmers decry infestation of ticks

Abariisa kuruga omuri  Kiguma- Burunga -Kazo disituritiki  bashabire government kutaho oburyo  bwona kubatugira omubazi  gwokwozya ahabwengoha  kuremera  omumatungo gabo.

Abariisa aba, beirukangiire omukitongore  ekya Farmer’s Parliament erikumanywa gye nke’eishegyero ryabahingi n’abariisa ahari Kiguma farmers’ cooperative eizooba ryorwakana nibagira ngu bashobirwe nengoha egi, kandi abashaho bamatungo  abasindikirwe  ahamagombora kubarikubahika tihaine kibabayambire.

Rev Samuel Mugisha Katungunda, mukuru wentebe ya Katano ahabwa disiturikiti ya Kazo we ashabiire abashaho bamagomborora kukora emirimo yabo kuhiika abarisa n’abahingi.

Naboth Nandeeba, ogu ni Operations manager wa Capacity Services Ltd erimu Kazo FM erikukwatanisa na Farmer’s Parlaiment agambiire abariisa ngu eki kitandikireho eshura nsya omubarisa nabahingi kumanya ebizibu byabo nokubikoraho.

Abariisa abeetabire omu Ishengyero Ryabahingi nabariisa omuri Kiguma- Burunga aheizooba ry’orwakana.

Ataho David, ogu ni chairman wa Kiguma farmers cooperatives we agiizire ngu okweterana nibwo businguzi  ngu ahabwokuba kubatandikire kweterana batunga embeyi nungi y’amate eya shillingi 1500 buri lita ngu beitu obwahati, ekirikubateganisa  n’omushana.

Please follow and like us:

kazofm.admin

97.8 Kazo FM Omushomesa is the biggest power house, source of information, education and entertainment in Western Uganda. We are second to none in playing hit music, educational programs and entertainment. We are found in Kazo district, Kazo town. Our lanagauge of broadcast is Runyankole. Broadcasting on 97.8 FM, the station reaches 120kms out of Kazo District. Follow us on Facebook: 97.8 Kazo FM Twitter: @978KazoFM Instagram:97.8 Kazo FM

CONTACT US

97.8 Kazo FM is a Modern radio Station operating from the heart of Kazo district.LISTEN LIVE

Kazo Fm - 97.8 Omushomesa | All Rights Reserved | Design: Javanet Systems

Follow by Email
WhatsApp